§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulaminokreśla ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług kursów, webinarów i szkoleń przez Akademię Relacji Magdalena Sabik, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23F/5, 31-234 Kraków, NIP: 6551362417 za pośrednictwem stron internetowych www.MagdaSabik.pl oraz www.Akademia.MagdaSabik.pl (zwaną dalej Akademią).

 2. Regulamin określa również zasady sprzedaży materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej (zwane dalej: workbooki lub ebooki)oraz dostępu do internetowej publikacji dźwiękowej lub filmowej (zwanej dalej: podcastem lub publikacją).

 3. Niniejszy regulamin Akademii określa warunki organizacji i przeprowadzania wszystkich kursów, webinarów i szkoleń oraz sposobów ich płatności.

 4. Akademia jest internetową przestrzenią podnoszenia umiejętności interpersonalnych, której celem jest prowadzenie kursów, webinarów i szkoleń dla osób dorosłych i młodzieży. Uczestnicy kursów, webinarów i szkoleń (zwani dalej Uczestnikami) otrzymują dostęp do powyższych publikacji odpłatnie.

 5. Akademia dokłada wszelkich starań, aby umożliwić Uczestnikowi nabywanie nowych umiejętności w zakresie relacji rodzinnych. Ze względu na fakt, iż w zakresie relacji rodzinnych nabywanie nowych umiejętności uzależnione jest od bardzo wielu czynników, które nie mieszczą się w zakresie świadczenia usług, Akademia nie gwarantuje Uczestnikowi szybkiego osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

 6. W celu złożenia zamówienia na wybrany moduł szkoleniowy za pośrednictwem Akademii, konieczne jest skorzystanie z formularza zamówienia dołączonego do opisu każdego produktu znajdującego się na stronie Akademii. Wybór rodzaju produktu zależy od zamawiającego.

 7. Za integralną część niniejszego Regulaminu należy uznać Politykę PrywatnościRegulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz Politykę Cookies, dostępne na stronach internetowych MagdaSabik.pl oraz Akademia.MagdaSabik.pl

 8. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy zawieranej przez Akademię z Uczestnikiem, nabywcą kursów, webinarów i szkoleń.

 

§2 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa należące do Akademii, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Akademii Relacji, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Akademii Relacji (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Akademii Relacji Magdalena Sabik, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Akademii Relacji Magdalena Sabik wyrażoną na piśmie.

 

§3 ZASADY NABYWANIA MATERIAŁÓW I PUBLIKACJI

 1. Kursy, webinary i szkolenia dostępne na stronie internetowej Akademii można nabyć 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wybór pożądanego produktu, a następnie jego opłacenie, zgodnie z zasadami, wskazanymi w §4 niniejszego Regulaminu.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w formularzu na stronie: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Wypełnienie pozostałych pól w formularzu (dane firmy, jeżeli osoba zamawiająca, zwana dalej „Kupującym”, chciałaby otrzymać fakturę VAT potwierdzającą zakup) jest dobrowolne.

 3. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

 4. W przeciągu 24 godzin od potwierdzenia płatności Kupujący otrzyma wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, w której znajdować się będzie odnośnik do strony logowania oraz hasło do platformy, na której znajduje się zakupiony produkt..

 5. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Akademia poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 3 dni lub oczekiwać na otrzymanie zamówionego produktu.

 6. Właściwe odczytanie treści nabytego materiału lub obejrzenie nagrania wybranego kursu, webinaru lub szkolenia wymaga, aby Kupujący dokonywał tej czynności za pomocą sprzętu elektronicznego z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym mu odtworzenie nagrań i plików, słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku oraz dostęp do Internetu.

 7. Udzielona przez Akademię licencja na korzystanie z Kursów, Webianrów, Szkoleń lub Publikacji umożliwia korzystanie z niego tylko przez Kupującego, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę zabezpieczeń technicznych, ma charakter niewyłączny i niezbywalny.

 8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Kupujący nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionych produktów lub Publikacji, ich fragmentów, ich kopii, wykorzystywania ich kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji lub usuwania błędów.

 9. Kupujący nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z Produktów lub Publikacji.

 

§4 PŁATNOŚCI

 1. Uczestnik uiszcza opłatę za wybrany Produkt lub Publikację za pośrednictwem formularza zamówienia podpiętego do każdej oferty. Ceny znajdujące się na stronie internetowej Akademii są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN).

 2. Uczestnik może wybrać następujące formy płatności:

  (a) przelew bankowy na rachunek bankowy Akademii (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Uczestnikowi przez Akademię potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Akademii);

  (b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności obsługiwany przez (do wyboru przez Kupującego) PayNow, DotPay lub PayByLink (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Uczestnikowi przez Akademię potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Szkołę informacji z systemu szybkich płatności o dokonaniu płatności przez Uczestnika);

  (c) przelew poprzez system płatności PayPal, w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Uczestnikowi przez Akademię potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Akademię informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Uczestnika);

 3. Kwota za zakup danego Produktu może być wniesiona jedynie w całości. Akademia nie prowadzi sprzedaży swoich Produktów na raty.

 

§5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem §5 ust. 2 niniejszego Regulaminu Uczestnik będący Konsumentem (w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny), który zawarł umowę w trybie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży:
  (a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  (b) pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Akademia Relacji Magdalena Sabik, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23F/5, 31-234 Kraków

 2. Akademia wskazuje, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawowe prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów:

  (a) o świadczenie usług, jeżeli Akademia wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Akademię utraci prawo odstąpienia od umowy;

  (b) o dostarczanie treści cyfrowych (kursy, webinary, szkolenia, ebooki, podcasty), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Akademię o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Zgoda Konsumenta będzie każdorazowo udzielania poprzez zaznaczenie stosownego pola wyboru przy zakupie kursu, webinaru, szkolenia, ebooków i podcastów.

 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednakże nie jest to obowiązkowe.

 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

  (a) dla Umowy sprzedaży, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

  (b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.

 6. Akademia ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Akademia dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 7. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.


  §6 REKLAMACJE

 8. Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności Akademii względem Kupującego, jeżeli sprzedana Usługa, Materiał lub Publikacja posiada wadę (rękojmia) zostały określone w przepisach prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 9. Akademia zobowiązana jest wykonać zamówioną Usługę w sposób zgodnie z Umową przy zachowaniu należytej staranności, natomiast zakupiony Produkt lub Publikację dostarczyć bez wad.

 10. Kupujący posiada możliwość złożenia reklamacji: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Akademia Relacji Magdalena Sabik, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23F/5, 31-234 Kraków.

 11. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz żądania sposobu wykonania Usługi zgodnie z Umową albo wydania Produktu zgodnie z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Akademię. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 12. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Akademię następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.

 

§7 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego/Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 2. Kupujący/Uczestnik będący konsumentem ma prawo skontaktować się z Akademią w celu uzyskania pomocy w zakresie skorzystania z uprawnień do pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, w tym informacji z ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U z 2016 poz. 1823 z późn. zm.). 

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za terminowość oraz przerwę w świadczeniu usług z przyczyn, na które nie ma wpływu, np. brak prądu lub problemy techniczne platformy szkoleniowej WebToLearn, na której oparta jest Akademia.

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Akademii.

 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 4. Każdy Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

 5. Akademia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Akademię do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Uczestnika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Akademii. Sprzedawca poinformuje Uczestnika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uczestnik nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Akademię, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2022 r.

   

   

  Załącznik do Regulaminu nr 1
  Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy

  ___________________________________________________________________________


 
Formularz Odstąpienia od Umowy

[formularz ten należy wypełnić i odesłać
tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]


 

______________________________________

(imię i nazwisko) (miejscowość, data)

__________________________________________________________

(ulica, nr domu, mieszkania)

______________________________________

(kod pocztowy miejscowość)

 

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu

od umowy o świadczenie usługi ____________________________________________

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ________________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) __________________________________________

 

Adres konsumenta (-ów) _________________________________________________

 

____________________

Podpis konsumenta (-ów)

 

 

_____________________________

(*) niepotrzebne skreślić